Vijeće učenika

Datum objave: 12.10.17 Objavio: admin

Vijeće učenika čini tijelo koje predstavlja sve učenike škole. Bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu i zapisničara većinom glasova.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

– promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
– podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
– izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
– predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
– promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
– organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
– saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

Članovi vijeća za školsku 2016/2017 godinu su :

 

Razred Članovi Vijeća učenika
V-1 Afan Hodžić
V-2 Adna Granilo
V-3 Vedad Krajina
VI-1 Faris Drkić
VI-2 Adna Ploskić
VI-3 Almedina Kalkan
VI-4 Mubera Mešanović
VII-1 Emina Došljak
VII-2 Elmedina Gibanica
VII-3 Tajda Škrilj
VIII-1 Din Bukva
VIII-2 Amila Sadiković
VIII-3 Vedad Mulaosmanović
IX-1 Samir Laličić
IX-2 Lejla Ibrahimović
IX-3 Nedim Redžović