Vijeće učenika

Datum objave: 12.10.18 Objavio: admin

Vijeće učenika čini tijelo koje predstavlja sve učenike škole. Bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu i zapisničara većinom glasova.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

– promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
– podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
– izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
– predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
– promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
– organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
– saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

Članovi vijeća za školsku 2018/2019 godinu su :

Razred
Ime i prezime učenika
V-1
Hadžić Harun
V-2
Čorbo Hanan
V-3
Tutun Lejla
VI-1
Kočan Daris
VI-2
Demirović Emina
VI-3
Spahović Harun
VII-1
Mešić Adi
VII-2
Bajrić Delila
VII-3
Muzur Amina
VII-4
Maslo Adna
VIII-1
Hukić Emina
VIII-2
Gibanica Elmedina
VIII-3
Lokvančić Lejla
IX-1
Ibrahimović Ajla
IX-2
Lapjani Ahmed
IX-3
Hukara Erna