Vijeće učenika

Datum objave: 22.09.16 Objavio: admin

Vijeće učenika čini tijelo koje predstavlja sve učenike škole. Bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu i zapisničara većinom glasova.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

- promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
- podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
- izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
- predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
- promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
- organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
- saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

Članovi vijeća za školsku 2016/2017 godinu su :

 

Razred Članovi Vijeća učenika
V-1 Terzo Lejla
V-2 Ploskić Adna
V-3 Laličić Faris
V-4 Begić Harun
VI-1 Đipa Naida
VI-2 Gibanica Elmedina
VI-3 Mekić Nejla
VII-1 Mašić Lajla
VII-2 Spahović Amina
VII-3 Hukara Erna
VIII-1 Terzo Enis
VIII-2 Ibrahimović Lejla
VIII-3 Redžović Nedim
IX-1 Fetahović Aldin
IX-2 Šandal Faris
IX-3 Grebović Nerina