Akti škole

Datum objave: 29.12.22 Objavio: Rialda Bibuljica

PRAVILNIK O RADU I O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE ”DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA (2892/22; 1068/23; 493/24)

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA JU “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA (575-1/20; 620/23)

PLAN INTEGRITETA JAVNE USTANOVE ”DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA (2602/22)

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE U JU “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA

POSLOVNIK O RADU KONKURSNE KOMISIJE JU “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU VIRUSA COVID-19 JU “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA (1798/21; 1938/21; 2014/21)

PRAVILA JAVNE USTANOVE „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILA ŠKOLSKE ISHRANE JAVNE USTANOVE „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILNIK O PRIJEMU I BORAVKU DJECE U PRODUŽENOM BORAVKU JAVNE USTANOVE “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

PRAVILA O KUĆNOM REDU Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica