Bibliotečki fond

Datum objave: 18.11.17 Objavio: admin

Bibliotečki fond se mora izgrađivati i dopunjavati prema utvrđenoj nabavnoj politici koju kreiraju nastavnici i školski bibliotekar u dogovoru sa direktorom škole.

Po Pravilniku o uslovima za osnivanje i rad bibliotekara fond bibliotečke građe treba da sadrži: školsku lektiru utvrđenu planom i programom rada, naučno-popularnu i stručnu literaturu, periodične publikacije, bibliografije, enciklopedije, leksikone, rječnike i druge priručnike.

Knjižni fond prije rata iznosio je oko 13.000 knjiga. Uglavnom su to bile knjige za školsku lektiru namijenjene učenicima ove škole, sa nešto malo stručne literature koja fizički nije bila posebno izdvojena iz beletristike. Građa je bila zavedena u knjigama inventure biblioteke, ali su ove tokom rata bile uništene. Knjižni fond kojim škola raspolaže danas zaveden je u inventarnim knjigama biblioteke i smješten je na odgovarajuće drvene police ili na police u vitrinama i ormarima. Fizički je podijeljen na tri dijela: stručni, namijenjen nastavnicima, učenički fond, namijenjen za lektiru i fond periodike. Biblioteka raspolaže i sa vrlo malim brojem starih knjiga, te zbog toga nije formiran zaseban fond starih i rijetkih knjiga. Također, poslije rata i tokom zadnjih godina, postoji i fond udžbenika, oko 10.000 primjeraka, koji se pozajmljuju učenicima na početku školske godine, a vraćaju na kraju. Stručna literatura namijenjena je nastavnicima i uposlenicima škole. Dio školske biblioteke namijenjen nastavnicima je stručno-pedagoški knjižni fond koji treba da sadrži minimalno 1.000 naslova dijela iz pedagogije, didaktike, metodike, školske psihologije, bibliotekarstva, sociološku i fiziološku literaturu, priručnike, stručnu periodiku, stručnu literaturu za osnovnu djelatnost i stručno usavršavanje. Ova bibliotečka građa zavedena je u posebnoj knjizi inventara nastavničke biblioteke i fizički je odvojena od beletristike, odnosno knjiga namijenjenih učenicima. Također, razvrstana je i smještena na police po predmetima odnosno oblastima. Ovo je urađeno u skladu sa specifičnim jezikom indeksiranja sa vlastitom sintaksom koji se mora u potpunosti poštovati. To je Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) koja se primjenjuje u velikom broju zemalja na svim kontinentima.

 

Pored ostalog, učenici imaju priliku da čitaju šest časopisa:

Za učenike od I do IV razreda: Vesela sveska, Vesela pčelica, Palčić i Kolibrić

Za učenike od V do VIII razreda: Male novine i Pet plus

BIBLIOGRAFIJA SVEOBUHVATNE BIBLIOTEČKE GRAĐE