Kutak za roditelje

Datum objave: 18.04.14 Objavio: admin

Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo objavilo je nastavni plan i program novog predmeta Zdravi životni stilovi, kojeg učenici mogu izabrati kao izborno-obavezni predmet od petog do devetog razreda osnovne škole. U slijedećim redovima upoznaćemo Vas sa sadržajem i odgojnim ciljevima ovog predmeta.

Nastavni predmet Zdravi životni stilovi se sastoji od sljedećih tema:

1. Zdrava ishrana – osnova za pravilan fizički i duhovni razvoj djece
2. Fizičke aktivnosti – razvoj humanosti, sposobnosti, znanja i vještina
3. Zdravim životnim stilovima protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci
4. Razvoj životnih vještina – put ka nenasilnoj komunikaciji
5. Inkluzija – uvažavanje različitosti
6. Očuvanje reproduktivnog zdravlja – razvijanje pozitivnih stavova i vrijednosti.

Od uvođenja novog predmeta očekuju se promjene ne samo na indvividualnom već i na nivou “uzajamnog djelovanja između porodice i škole”.
Promjene primjenom ovog nastavnog predmeta bi obuhvatale:

– Smanjen broj izostanaka sa nastave
– Bolji uspjeh u učenju i vladanju
– Smanjenje agresivnih oblika ponašanja u razredu
– Kvalitetnije saradničke, partnerske odnose
– Bolje vršnjačke odnose
– Povoljniju socioemocionalnu klimu
– Adekvatniju komunikaciju sa učenicima.

Uz konstataciju kako “škole trebaju odgajati dobre ljude a ne samo dobre učenike” nastavnicima se nude smjernice kako da to i postignu.
Implementacija nastavnog predmeta Zdravi životni stilovi se temelji na tri osnovna principa:
– da su škola i školski ambijent idealno mjesto za fizički, psihički i socijalni razvoj djece,-
– da nema boljeg uzrasta za prevenciju od ranog školskog, tj. da je to period kada djeca uče i nauče da se brinu o sebi i da budu odgovorni za samostalno i slobodno donošenje odluka i
– da će usvajanje zdravih životnih stilova imati uspjeh samo ako se svaki nastavnik pojedinačno uključi i da svoj kreativni i stručni doprinos, a odgojno-obrazovne ustanove budu poticajno mjesto za razvoj svakog djeteta, izvor sigurnosti i povjerenja.

TEMA: INKLUZIJA – UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI

Pod temom inkluzija navodi se kako dijete tokom rada sa nastavnikom treba da nauči da postoje različite nacionalne manjine, djeca s posebnim obrazovnim potrebama, da je zajednički život prirodna pojava, da postoji diskriminacija određenih manjinskih grupa, pri čemu autori akcenat uglavnom stavljanju na romsku djecu.Dijete tako treba da zna osnovne podatke o historiji, tradiciji i kulturi Roma, zna da uvažava različitosti i posebne obrazovne potrebe, zna da razlikuje diskriminaciju marginaliziranih grupa u savremenim društvenim zajednicama, zna da prihvati postojanje različitosti, zna da prihvati drugačije mišljenje, može navesti primjere ugroženosti prava Roma i djece s posebnim obrazovnim potrebama, zna uzroke i povod za diskriminaciju Roma i djece sa posebnim obrazovnim potrebama, uvažava postojanje različitosti među ljudima i može ukazati na pozitivne vrijednosti različitosti, razumije pojam stereotipa i predrasuda, shvata važnost komuniciranja, prava svakog djeteta na obrazovanje, bez obzira na spol, rasu,porijeklo, poteškoće u razvoju…
TEMA: FIZIČKE AKTIVNOSTI: RAZVOJ HUMANOSTI I SPOSOBNOSTI, ZNANJA I VJEŠTINA

U okviru ove teme planirano je da učenik usvoji znanja i razvije ljubav i sklonost ka fizičkim aktivnostima kao preduslovu zdravog psihofizičkog razvoja.
Učeniku treba pružiti mogućnost da ispoljava i vlastite kreativne sposobnosti (vlastiti stil), pri izvođenju koreografije, što doprinosi održavanju pozitivne, stimulativne i radne atmosfere, koja je bitna kao izvor stalne motivacije (npr. muzika je neizostavni dio aerobika i jedan od najvažnijh faktora za uspješnu realizaciju sata aerobika).

TEMA: ZDRAVA ISHRANA – OSNOVA ZA PRAVILAN FIZIČKI I DUHOVNI RAZVOJ DJECE
Učenici se podučavaju osnovama zdrave ishrane, piramidi ishrane, ali se navodi i kako je poželjno izbjegavati unos alkohola, kafe i duhana. Učenik bi zahvaljujući ovoj tematskoj cjelini, između ostalog, trebao znati prepoznati značaj i važnost zdrave prehrane, ali i prepoznati posljedice nezdrave ishrane, znati razliku između ugljikohidrata, bjelančevina i masti, te dati prijedloge za promjenu životnih navika.

TEMA: RAZVOJ ŽIVOTNIH VJEŠTINA – PUT KA NENASILNOJ KOMUNIKACIJI

Znanje i vještine se stiču obrazovanjem, a vrijednosti, stavovi i navike odgojem. Škole trebaju odgajati dobre ljude, a ne samo dobre učenike. Razvijanje vještina kao što su: prepoznavanje vlastitih i osjećanja drugih, upravljanje ljutnjom, razvijanje empatije, pozitivna komunikacija, razvijanje tolerancije na stres, donošenje odluka i sl. neophodne su u odgojno-obrazovnom radu, navode autori.

Učenici bi u okviru ove teme trebali razumjeti pojmove i pojavne oblike fizičkog i psihičkog nasilja, njihov značaj kao javno-zdravstvenog problema u svim zemljama svijeta, razumjeti osnovne uzroke nasilnog ponašanja, razvijati svijest o potrebi vlastitog odrastanja putem nenasilne komunikacije, sticati znanja o oblicima nasilnog i nenasilnog ponašanja, naučiti da razlikuju oblike nasilnog i nenasilnog ponašanja, provode aktivnosti kojima izvršavaju svoje obaveze sa ciljem prepoznavanja nenasilnih oblika komunikacije, naučiti kome se može obratiti za pomoć… itd.

TEMA: ZDRAVIM ŽIVOTNIM STILOVIMA PROTIV ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Pušenje duhana je javni zdravstveni problem, i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji pušač – ovisnik o cigareti je osoba koja puši dnevno dvadeset i više cigareta – tvrde autori. Djeca će učiti i o problemima izazvanim konzumacijom droge i alkohola a nastavnicima se daju i uvodne smjernice:

Analizom stanja u Bosni i Hercegovini može se konstatovati da je:

– Dostupnost opojnih droga sve veća
– Eksperimentisanje sa drogama počinje sve ranije
– Trend porasta broja mladih i žena koje konzumiraju droge ima kontinuitet
– Porast broja saobraćajnih nesreća vezanih za upotrebu opojnih droga i alkohola
– Visoka korelacija korištenja opojnih droga sa samoubistvom, trovanjem, kriminalom i nasiljem
– Značajan broj rizičnih grupa stvoren tokom rata: trajno onesposobljene osobe, raseljena lica, djeca bez roditelja, demobilisani borci i druge rizične grupe.

Učenici bi trebali steći osnovna znanja o opasnostima koje donosi konzumiranje određene psihoaktivne supstance, razvijati osjećaj i potrebu za sticanje novih znanja o vrstama droga, štetnosti duhana, alkohola i ovisnosti koje se javljaju njihovom upotrebom, naučiti da razlikuju ovisnost od zdravog načina života, prepoznati simptome konzumiranja štetnih supstanci, navesti primjere iz svakodnevnog života o posljedicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci, te primjere pozitivne prakse, shvatiti važnost bavljenja sportom i drugim vannastavnim aktivnostima, znati razloge promjene ponašanja kod učenika u odjeljenju/školi, razumjeti i moći objasniti važnost zdravog porodičnog okruženja i odrastanja u harmoničnim uslovima za razvoj stabilne, otvorene i samopouzdane ličnosti… razvijati vlastiti stav o važnosti kontinuirane edukacije u vezi sa ovim pitanjem, znati da je
pružanje podrške osobama koje imaju određene životne probleme od velike važnosti u procesu rehabilitacije, znati da upotreba najmanjih količina bilo koje psihoaktivne supstance može izazvati trajne štetne posljedice po zdravlje, dosmrtnog ishoda.

TEMA: OČUVANJE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA – RAZVIJANJE POZITIVNIH STAVOVA I VRIJEDNOSTI

Očuvanje reproduktivnog zdravlja je kompleksna tema kojoj u Bosni i Hecegovini, nažalost, nije pruženo dovoljno pažnje. Razloge za to moguće je vezati za tradicionalni odgoj, utjecaj religije, porodice, političko-ekonomsku situaciju, obrazovni sistem i medije. Činjenica je da najveći utjecaj na mlade imaju roditelji, tj. porodica, škola, vršnjaci i mediji. U našem je društvu , kada je ova tema u pitanju, najsnažniji utjecaj medija i vršnjaka. Mladi prije nego stupe u spolne odnose trebaju biti upoznati sa svim aspektima seksualnosti i reproduktivnog zdravlja.

Djeca će u okviru ovog poglavlja učiti o kontracepciji, anatomiji reproduktivnog sistema, pubertetu, spolno prenosivim infekcijama, HIV-u i AIDS-u, rodu i seksualnosti.Cilj je da učenik poznaje građu reproduktivnih organa te razumije procese kao što su menstruacija,
spermatogeneza, ovulacija, obrezivanje, oplodnja, vanmaterična trudnoća, sekundarne karakteristike, adolescentna trudnoća i rizici koji je prate.Učenici trebaju biti upoznati sa odgovornostima koje nosi roditeljstvo (adolescenti roditelji), vrstama samopregleda i razumjeti njihov značaj. Učenik bi trebao da razumije šta su to rodne i društvene uloge i odgovornosti, prepoznaje prednosti i mane određenih gender/rodnih normi, posjeduje osnovne informacije o hormonskim, mehaničkim i tradicionalnim metodama kontracepcije, bude upoznat sa osnovnim informacijama iz oblasti HIV-a i AIDS-a ali i drugih spolno prenosivih infekcija, razumije uticaj alkohola i droga na donošenje odluka i vezu sa negativnim posljedicama koje mogu imati na reproduktivno zdravlje.Cilj je da poznaje pojam reproduktivnog zdravlja, razumije svoju seksualnost, kao i razlike u vezama među ljudima, shvata postojanje različitih seksualnih orijentacija, značaj i različita reproduktivna prava, stigmu i diskriminaciju i osjećaje koji proizvode kod onih na koje se odnose.Autori navode da su efekti edukacije o reproduktivnom zdravlju dokazani su i potvrđuju da je:

– Trećina programa edukacije o reproduktivnom zdravlju dovela do odlaganja početka spolnog života kod ispitanika (adolescenata);
– Trećina programa je smanjila učestalost spolnih odnosa među ispitanicima;
– Gotovo trećina programa dovela do toga da je među ispitanicima smanjen broj
spolnih partnera, kako među generalnom skupinom ispitanika tako i među posebno ranjivim grupama.

Prezentacija na ovu temu možete preuzeti OVDJE