Rad biblioteke

Datum objave: 15.01.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Rad biblioteke regulisan je danas sa više zakonskih akata (Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, Pravilnik o stručnim zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti, Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka, Pravilnik o tehničko zaštitnim mjerama za čuvanje bibliotečke građe, Pedagoški standardi, Pravilnik o radu biblioteke idr.)

U Pedagoškim standardima dat je detaljniji opis poslova bibliotekara, sa sedmičnom satnicom za svaku vrstu posla, u koje, između ostalih, spadaju i poslovi: planiranja, praćenja i realizacije programa rada škole, statistička obrada podataka knjižnog fonda i periodike po mjesecima i godinama, rad na informisanju zaposlenika i učenika o novonabavljenim knjigama i periodici, stručno evidentiranje i klasifikacija knjiga, izrada kataloga knjige, pozajmljivanje i vraćanje knjiga, permanentno stručno usavršavanje i dr.
Pozajmljivanje i preuzimanje knjiga može se vršiti na dva načina:
1. Pojedinačno – svakom čitaocu tj. članu biblioteke
2. Izdavanje kompleta za sve učenike u odjeljenju jednog razreda.

Radno vrijeme školske biblioteke je svaki dan:
Ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00h.