UČEŠĆE ŠKOLE U ENABLE PROJEKTU

Datum objave: 26.11.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Druga osnovna škola, Hrasnica učestvovala u Evaluaciji projekta ENABLE-BiH

Naša škola je učestvovala u Evaluaciji projakta ENABLE-BiH u saradnji sa Centrom za razvojne evaluacije i društvena istraživanja, CREDI. Naime, USAID/BiH u saradnji sa Save the Children radi na razvoju alata za obogaćivanje načina realizacije Nastavnog plana i programa za osnovnu školu kroz integraciju revidiranih STEM programa. STEM programi omogućavaju djeci da postižu bolje rezultate iz STEM predmeta (matematika, informatika, fizika, hemija, biologija, geografija), te povećaju svoje interesovanje za te predmete i za karijeru u nekoj od STEM oblasti zanimanja.

Kako bi se procijenili efekti provedbe različitih sadržaja fokusiranih na STEM kroz Nastavni plan i program, USAID/BiH u saradnji sa Centrom za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) provodi evaluaciju u kojoj je učestvovala i naša škola. U toku tri školske godine učenici su anketirani o njihovim interesovanjima za STEM discipline, te o stečenim životnim vještinama. Osim toga, relevantne podatke i saglasnost za učešće u istraživanju su pružili roditelji učenika koji su bili anketirani. Škola je na zahtjev dostavila i sve podatke o uspjehu, vladanju i učeničkim postignućima za razrede koji su učestvovali u istraživanju. Na ovaj način je škola kroz učešće u Evaluaciji projekta ENABLE-BiH pomogla USAID/BiH ali i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo da donese relevantne odluke i programe.

Pripremila: Selma Bećirović