Vijeće učenika

Datum objave: 30.09.19 Objavio: admin

Vijeće učenika čini tijelo koje predstavlja sve učenike škole. Bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu i zapisničara većinom glasova.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

– promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
– podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
– izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
– predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
– promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
– organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
– saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

Članovi vijeća za školsku 2019/2020 godinu su :

Razred Ime i prezime učenika
V-1 Lamija Vatrić
V-2 Tarik Bajić
V-3 Voloder Tarik
VI-1 Tarik Muhić
VI-2 Hanan Čorbo
VI-3 Muhamed Šarić
VII-1 Afan Hodžić
VII-2 Nađa Čolić
VII-3 Jasmina Vejo
VIII-1 Adi Mešić
VIII-2 Ploskić Adna
VIII-3 Hana Barac
VIII-4 Sara Kokić
IX-1 Esma Sulejmanović
IX-2 Elmedina Gibanica
IX-3 Ćosović Bakir