Vijeće učenika

Datum objave: 29.09.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Vijeće učenika čini tijelo koje predstavlja sve učenike škole. Bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu i zapisničara većinom glasova.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

– promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
– podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
– izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
– predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
– promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
– organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
– saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

Članovi vijeća za školsku 2019/2020 godinu su :

Razred Ime I prezime učenika
V-1 Nadža Hodžić
V-2 Merjem Nikšić
V-3 Sajra Aljović
VI-1 Ajša Botulja
VI-2 Marin Stanić
VI-3 Fatima Spahović
VI-4 Nerma Salihović
VII-1 Lejla Čolak
VII-2 Imran Brdarić
VII-3 Muhamed Šarić
VIII-1 Afan Hadžić
VIII-2 Nađa Čolić
VIII-3 Umihana Muslić
IX-1 Hana Hukara
IX-2 Ibrahim Šljivo
IX-3 Ena Hrnjić
IX-4 Mubera Mušanović