Vijeće učenika

Datum objave: 21.09.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Vijeće učenika čini tijelo koje predstavlja sve učenike škole. Bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu i zapisničara većinom glasova.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

– promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
– podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
– izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
– predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
– promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
– organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
– saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

Članovi vijeća za školsku 2022/2023. godinu su :

Razred Ime i prezime učenika
V-1 Zerin Đozo
V-2 Hamza Bandić
V-3 Sajra Kajić
VI-1 Hatidža Spahović
VI-2 Elina Kajević
VI-3 Asija Holjan
VI-4 Nerina Jež
VII-1 Bilal Hadžić
VII-2 Merjem Nikšić
VII-3 Sajra Aljović
VIII-1 Amna Memija
VIII-2 Omar Đipa
VIII-3 Nejra Kadrić
VIII-4 Nerma Salihović
IX-1 Nejla Kaltak
IX-2 Nidal Milišić
IX-3 Muhamed Šarić