Vijeće učenika

Datum objave: 29.09.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Vijeće učenika čini tijelo koje predstavlja sve učenike škole. Bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu i zapisničara većinom glasova.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

– promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
– podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
– izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
– predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
– promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
– organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno – umjetničkog karaktera,
– saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

Članovi vijeća za školsku 2021/2022 godinu su :

Razred Ime i prezime učenika
V-1 Hatidža Spahović
V-2 Lamija Ribica
V-3 Asija Holjan
V-4 Amar Imamović
VI-1 Lejla Vatrić
VI-2 Merjem Nikšić
VI-3 Sajra Aljović
VII-1 Ajša Botulja
VII-2 Ahmed Bajrović
VII-3 Hamid Fehratović
VII-4 Nerma Salihović
VIII-1 Nejla Kaltak
VIII-2 Nidal Milišić
VIII-3 Muhamed Šarić
IX-1 Afan Hodžić
IX-2 Nađa Čolić
IX-3 Harun Spahović