Zakonski i podzakonski akti

Datum objave: 22.11.21 Objavio: Rialda Bibuljica

INFORMACIJA o izmjeni Odluke o školskom kalendaru za školsku 2021/22. godinu

ODLUKA o izmjeni Odluke o školskom kalendaru za školsku 2021/22. godinu

Školski kalendar za školsku 2021/2022. godinu

Udruženje “DUGA” je kreiralo dva značajna dokumenta. U prilogu vam se nalaze linkovi dopisa s više informacija o Vodiču za roditelje djece predškolskog uzrasta i Smjernicama za planiranje inkluzivne tranzicije u obrazovanju. Nadamo se da će njihovo korištenje doprinijeti kvalitetnoj tranziciji učenika/ca.

1. Duga – informacije (web stranica)

2. Duga – informacije (facebook)

1. Saopćenje za javnost

2. Takmičenje u pisanju o prirodi

3. UNESCO 2021

4. Tekst

5. Zenica Podcast

6. Svijest o prilikama za mlade iz Opštine Srbac

7. Muzičko putovanje kulturnom baštinom

8. Konkurs za nagradu „Risto Ratković“

9. Mladi iz Brčkog

10. Stihovi za mir

11. Regional Youth Peace Lab 2021

12. PRONI Mostar

13. MIOC-programi za djecu

14. UNESCO Publikacija

15. Tekst

16. Panel diskusija „Uloga mladih u antifašističkoj borbi danas“

17. Projekat HARMONY

18. Yunus&Youth program

19. PRIRUČNIK

20. UN Human Rights

21. Knjižni blok

22. Sva lica aktivizma

23. PERSPSEKTIVA S BRČKOM – poziv mladima za snimanje

24. Mladi i svijet koji se mijenja

25. Nagrada za mlade naučnike

ODLUKA o organizaciji rada u odgojno-obrazovnim ustanovama i studentskim centrima na području Kantona Sarajevo za period 11.03. do 25.03. godine

NAREDBA o obustavi rada predškolsih ustanova na području Kantona Sarajevo i produženog boravka u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

INSTRUKCIJA

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PRAKSE „ONLINE NASTAVA“

Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 02/18; 32/18)

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 23/21)

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 29/21; 31/21)

Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 21/19)

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 51/16)

Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 35/17)

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/21)

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”; 83/09)

Instrukcija o bližoj primjeni kriterija i vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 38/20)

Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 37/20; 27/21)

Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”; 26/16; 89/18)

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo “; 23/17; 33/17; 30/19; 34/20; 33/21)

Kratko uputstvo o načinu korištenja informacionog sistema e-Nabavke

Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”; 39/14)

Zakon o arhivskoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo “; 50/16)

Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 31/19; 34/20; 33/21)

Zakon o pečatu Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 3/09; 36/15)

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 36/20; 49/20; 32/21)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 36/10; 4/11; 4/16)

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; (35/17)

Tumačenje Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, 24.04.2019).pdf

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 30/18)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 24/18; 13/20)

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 29/19)

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 32/19)

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 52/19)

Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 26/15)

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 29/19)

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 29/19)

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 46/18; 3/20; 25/21)

Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 2/18; 32/18).pdf

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 15/18)

Pravilnik o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 25/18; 17/19; 24/19)
Eksterna matura za učenika završnih razreda osnovne škole u školskoj 2019./2020. godini
INSTRUKCIJA o utvđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 34/12)

Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 2/18)

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 20/19)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnvnoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 53/18)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/04)

Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/04)

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”; 96/19)

Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu radu školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 35/17)

Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 33/17)

Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 27/19; 29/19; 48/19; 13/20)

Zaključak Vlade Kantona Sarajevo 06.04.2020. god