Zakonski i podzakonski akti

Datum objave: 21.01.21 Objavio: Rialda Bibuljica

ODLUKA o organizaciji rada u odgojno-obrazovnim ustanovama i studentskim centrima na području Kantona Sarajevo za period 11.03. do 25.03. godine

NAREDBA o obustavi rada predškolsih ustanova na području Kantona Sarajevo i produženog boravka u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

INSTRUKCIJA

UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PRAKSE „ONLINE NASTAVA“

Prijedlozi o mjerama prevencije i predostrožnosti vezane za koronavirus

Saopštenje za javnost

Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 21/19)

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 51/16)

Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 35/17)

Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 9/19)

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”; 83/09)

Instrukcija o bližoj primjeni kriterija i vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 38/20)

Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 37/20)

Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”; 26/16; 89/18)

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo “; 23/17; 33/17; 30/19; 34/20)

Kratko uputstvo o načinu korištenja informacionog sistema e-Nabavke

Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”; 39/14)

Zakon o arhivskoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo “; 50/16)

Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 31/19; 34/20)

Zakon o pečatu Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 3/09; 36/15)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 36/10; 4/11; 4/16)

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; (35/17)

Tumačenje Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, 24.04.2019).pdf

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 30/18)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 24/18; 13/20)

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 29/19)

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 32/19)

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 52/19)

Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 26/15)

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 29/19)

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 29/19)

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 46/18; 3/20)

Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 2/18; 32/18).pdf

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 15/18)

Pravilnik o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 25/18; 17/19; 24/19)
Eksterna matura za učenika završnih razreda osnovne škole u školskoj 2019./2020. godini
INSTRUKCIJA o utvđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 34/12)

Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 2/18)

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 20/19)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnvnoj školi (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 53/18)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/04)

Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 19/04)

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”; 96/19)

Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 40/18)

Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu radu školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 35/17)

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 36/20)

Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 33/17)

Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”; 27/19+29/19+48/19)

Zaključak Vlade Kantona Sarajevo_06.04.2020. god