Jednake mogućnosti za sve učenike “Šareni kutak za sretni trenutak – senzorna soba”

Datum objave: 22.05.20 Objavio: admin

Konfučije je rekao prije 2500 godina:

 • Kombinirajte najbolje od novoga s najboljim od staroga.
 • Učite čineći.
 • Cijeli svijet koristite kao učionicu.
 • Za učenje i poučavanje koristite muziku i poeziju.
 • Spajajte akademsko i tjelesno.
 • Naučite kako učiti, a ne samo činjenice.
 • Prilagodite poučavanje različitim stilovima učenja.
 • Izgradite prave vrijednosti ponašanja.
 • Svima osigurajte jednake mogućnosti.

Vođeni prethodnom mišlju, odlučili smo se prijaviti na poziv koji je Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku  oglasilo s ciljem omogućavanja odgojno-obrazovnim ustanovama da se prijave za finansiranje projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. JU “Druga osnovna škola” Ilidža/Hrasnica je aplicirala na više programa, a između ostalog i  zahtjevom za finansiranje projekta za program „Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“  projektom pod nazivom “Šareni kutak za sretni trenutak – senzorna soba”.

Krajem školske 2018/2019.godine Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku je objavilo listu podržanih projekta, a na veliku radost svih uposlenika škole,  roditelja učenika i samih učenika, koji će biti direktni korisnici senzorne sobe, našoj školi su dodjeljena novčana sredstva u iznosu od 7.000,00 KM za realizaciju i implementaciju pomenutog projekta.. Pored finansijskih sredstava dodijeljenih od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, naša škola je obezbjedivši dodatna vlastita sredstva dala punu podršku u realizaciji i implementaciji ovog projekta.

Glavni cilj naše škole, pored obrazovanja, jeste osigurati dobru odgojnu klimu u kojoj će se svi  učenici osjećati sigurno i opušteno i kao što je Konfučije rekao prije 2500 godina osigurati jednake mogućnosti za sve učenike. Upravo, otvaranjem senzorne sobe, glavni cilj naše škole je i ostvaren. Dokaz da jesmo jedna inkluzivna škola, pokazuje i to da smo bili jedna od dvije škole iz Kantona Sarajevo, koje su bile učesnice u Projektu “Inkluzivno obrazovanje”, koji je bio pokrenut od strane “UNICEF-a” i udruženja “DUGA”, a podržalo ga je i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Pored dvije sarajevske škole, u navedenom projektu učestvovalo je i 12 škola iz različitih gradova Bosne i Hercegovine.

Naime, primarni cilj senzorne sobe, jeste stimulacija i razvijanje senzorne sposobnosti usmjerene na učenikovu bolju i razvijeniju stranu, tj. čula koja su više napredovala ili koja učenik ima razvijenija po rođenju. 

Senzorna soba je namijenjena za rad sa djecom, odnosno učenicima sa smetnjama u senzornoj integraciji koje se manifestuju kao izbjegavanje ili pretjerano uživanje u dodiru, pokretu, zvukovima ili svjetlosnim senzacijama, prije svega sa djecom iz autističnog spektra, djecom sa ADD-om i ADHD-om, djecom sa senzornim oštećenjima, smetnjama u mentalnom i govornom jezičkom razvoju, smetnjama u učenju i problemima u ponašanju.

Boravak u senzornoj sobi učenicima, kojima je ona neophodna, pruža još sljedeće mogućnosti:

 • Razvija emocionalne i socijalne vještine kod učenika;
 • Umanjuje u velikoj mjeri teškoće u učenju i teškoće u razvoju kognitivnih sposobnosti;
 • Potiče razvoj govora, sluha, pažnje i pamćenja kod učenika;
 • Potpomaže stimulaciju, sluha, dodira i mirisa;
 • Razvija sposobnosti i vještine komuniciranja, te osposobljuje učenike za što kvalitetniju interakciju sa okolinom;
 •  Stvara atmosferu koja djeluje podsticajno i ohrabruje istraživanje okruženja;
 • Osigurava bezbjednost i time omogućuj fizičku i psihičku relaksaciju;
 • Stvara relaksirajuću atmosferu bez zahtjeva u kojoj učenici mogu da uživaju;
 • Učenicima sa određenim poteškoćama u velikoj mjeri umanjuje smetnje u koordinaciji  pokreta, te adekvatno balansira njihovu samokontrolu ili impulsivnost;
 • Osigurava dobru odgojnu klimu u kojoj se učenici osjećaju sigurno i opušteno i u kojoj osjećaju podršku i povjerenje ostalih.

Naša škola je također dobila i saglasnost za raspisivanje konkursa za radna mjesta defektologa, logopeda i psihologa, koji su angažovani za rad u Mobilnom timu. U Mobilnom timu rade logoped i psiholog, a za radno mjesto defektologa nažalost nije bilo kandidata, koji su zadovoljili kriterije konkursa. Stručni saradnici iz Mobilnog tima u prostoriji senzorne sobe moći će našim učenicima – korisnicima senzorne sobe pružiti poptunu stručnu podršku i na taj način doprinijeti njihovoj što boljoj socijalnoj integraciji.

Senzorna soba će omogućiti svakom djetetu da odabere aktivnost kojom će se baviti u skladu sa svojim interesima i sposobnostima, kao i stvoriti situacije u kojima će dijete ostvariti uspjeh, čime se razvija njegovo samopouzdanje, koje mu je potrebno u daljim različitim životnim situacijama. I kao što kaže poznata američka psihoterapeutkinja i socijalna radnica Bonnie Miller:

“Najvažnije stvari u dječijim životima su: sigurnost, ljubav, prihvaćanje i ohrabrivanje.”

Zato svakom djetetu pružimo sigurnost, ljubav, ohrabrimo ga i prihvatimo ga cijelim svojim srcem!

                                                                                                       Prilog pripremila:

                                                                                Indira Memić, pedagogica škole