Opće informacije

Datum objave: 13.10.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Javna ustanova Druga osnovna škola Ilidža/Hrasnica je upisana u sudski registar Kantonalnog suda Sarajevo, broj rješenja UF/I-579/03 od 4.6.2003.godine. Škola je također upisana u registar osnovnih škola Kantona Sarajevo pod rednim brojem 55. na strani 55.

Naziv ustanove JU Druga osnovna škola Ilidža/Hrasnica
Sjedište Ilidža/Hrasnica, Školska br. 1
E- mail drugaosnovna@ymail.com
www www.osdruga.edu.ba
ID broj 4200035880007
Osnivač Kanton Sarajevo
Lokalitet Ilidža/Hrasnica
Adresa Školska br.1
Broj odjeljenja 29
Broj učenika 631
Prosječan broj učenika u razredu 22,21
Kontakt telefoni
Broj lokala Broj telefona Korisnik
300 510-640 Sekretar škole
301 514-137 Fax
302 407-981 Pomoćnik direktora
303 407-982 Računovodstvo
304 407-983 Mobilni stručni tim
305 407-984 Kuhinja
306 407-985 Produženi boravak
307 407-986 Psiholog  škole
309 514-136 Pedagog škole